ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ ફોર આસિસ્ટ્ન્ટ પ્રોફેસર
[યુજીસી, નવી દિલ્હી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત]
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા, વડોદરા.
અગત્યની લિન્ક્સ

હેલ્પ-લાઇન
info@gujaratset.ac.in
કેન્સલેશન અને રિફંડ

No cancellation/refund inquiries will be entertained, once the registration is done, under any circumstances except in case of multiple transactions made by the same candidate. No chargeback / refund requests shall be entertained otherwise.
Please send all requests for refund to info@gujaratset.ac.in with the following details:

  • ઓર્ડર નંબર
  • Name of the Candidate
  • વ્યવહારની તારીખ
  • Transaction Reference No.
  • Registered Email ID

Refund requests will be accepted only up to two week of closing of the online application form(s) and the same shall be processed within 28 to 90 working days of receiving the request.