તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

૧૩મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટ, 30મી સપ્ટેમ્બર 2018 નુ ઈ - પ્રમાણપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું...NEW


NEWઈ-પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ (GSET સપ્ટેમ્બર 2018) click here


Note: Only E - Certificate is issued to Successful Candidates of GSET 2018.

Printed / Hard Copy of Certificate will not be issued / sent to any Successful Candidates of GSET 2018.

નોંધ : GSET 2018ના સફળ/ ઉત્તીર્ણ થયેલા ઉમેદવારોને માત્ર ઈ - પ્રમાણપત્ર એનાયત કરાશે.

GSET 2018ના કોઇપણ સફળ/ ઉત્તીર્ણ થયેલા ઉમેદવારને પ્રમાણપત્રની છપાયેલ / હાર્ડ કૉપિ મોકલવામાં નહીં આવે.NEWList of Roll Numbers of Provisionally Qualified Candidates in Gujarat SET Examination Conducted on 30 th September 2018.click here

NEWCheck Result GSET September 2018click here

NEWDownload Final Answer Key September 2018 click here

NEWDownload Intimation Letter - only Provisionally Qualified Candidates (GSET September 2018)click here

NEWReprint Online Application Form(GSET September 2018)click here
NEWReprint Reprint Fee Receipt(Reprint Fee Receipt From Payment History)click here

    Important:
  • The provisional answer key for GSET 2018 was placed on website to receive responses from candidates from 06.10.2018 to 20.10.2018. To review the responses towards provisional answer key received from the candidates, the responses were carefully scrutinized by the subject experts. Based on their recommendations, the final answer key was prepared by GSET Agency. GSET Agency's decision on the answer key is final and the result is declared on the basis of final answer keys and No Grievances with regards to answer key(s) or Result will be entertained henceforth.