તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

૧૩મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટ 30મી સપ્ટેમ્બર 2018 ના રોજ લેવામાં આવશે...NEW


Download Hall Ticket

GSET સપ્ટેમ્બર્ ૨૦૧૮ માટે જેમનો સમાવેશ કરવામાં અાવેલ નથી તેવા ઉમેદવારોની યાદી.. અહિંયાં ક્લિક કરો!!!!


Registration Status

Notification GSET 2018

Reprint Fee Receipt

Reprint Reprint Fee Receipt
(Reprint Fee Receipt From Payment History)
પરીક્ષાની તારીખ
૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮
પરીક્ષા ફી ભરવાની શરુઆત ની તારીખ
૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮
પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ
૩૧ મે ૨૦૧૮
ના રોજ બંધ કરવમાં અાવેલ છે.
ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાની શરુઆત ની તારીખ
૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮
ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ
૨૦ જુન ૨૦૧૮
ના રોજ બંધ કરવમાં અાવેલ છે.