તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

૧૩મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટ 30મી સપ્ટેમ્બર 2018 ના રોજ લેવામાં આવશે...NEWGSET સપ્ટેમ્બર્ ૨૦૧૮ માટે જેમનો સમાવેશ કરવામાં અાવેલ નથી તેવા ઉમેદવારોની યાદી.. અહિંયાં ક્લિક કરો!!!!

Registration Status

પરીક્ષાની તારીખ
૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮
પરીક્ષા ફી ભરવાની શરુઆત ની તારીખ
૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮
પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ
૩૧ મે ૨૦૧૮
ના રોજ બંધ કરવમાં અાવેલ છે.
ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાની શરુઆત ની તારીખ
૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮
ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ
૨૦ જુન ૨૦૧૮
ના રોજ બંધ કરવમાં અાવેલ છે.
Notification GSET 2018

Reprint Applicattion Form