તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

૧૩મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટ, 30મી સપ્ટેમ્બર 2018 નુ ઈ - પ્રમાણપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું...NEW

::::: પરીક્ષા કેન્દ્રો :::::


કેન્દ્ર કોડ કેન્દ્ર નું નામ
વડોદરા
અમદાવાદ
રાજકોટ
સુરત
પાટણ
ભાવનગર
વલ્લભ વિદ્યાનગર
ગોધરા
જુનાગઢ
૧૦ વલસાડ
૧૧ ભુજ